bg

Услуги 

Ние специализираме в областта на корпоративното, търговското и облигационно право, гражданското право, както и в сферата на вещното, семейното и наследственото право, трудовото и осигурително право, съдействаме за извършването на сделки с недвижими имоти.
Предлагаме консултации в областта на търговския и граждански оборот, както и процесуално представителство на физически и юридически лица пред съдилищата в Република България. Профилирани сме в комплексното правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Търговски дружества

Регистриране и прекратяване на всички видове юридически лица по Търговския закон, консорциуми и смесени предприятия. Подготовка на документи и вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията. Преобразуване, сливане и вливане на търговски дружества, отделяне на дружества. Анализи и оценяване на финансовото състояние на търговски предприятия, придобиване, прехвърляне и отдаване под наем на търговски предприятия или обособени части от тях. Придобиване и прехвърляне на участие във всички видове дружества.

Търговски договори

Изготвяне на всички видове търговски договори. Договори за лизинг, договори за заем, записи на заповеди, покупко-продажби, договори за изпълнение на строително-монтажни работи, договори за наем, договори за покупко-продажба на кораби, договор за особен залог на търговско предприятие.
 

Due diligence

DUE DILIGENCE Изготвяне на правен due diligence. Оценка и препоръки към клиенти във връзка с придобиване, отделяне, разделяне, сливане, вливане и прехвърляне на търговски предприятия. Анализи на вещно-правен режим, на околна среда, здраве и безопасност, на съдебни процеси, искове и разследвания на задължения във връзка с due diligence.

Производство по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност, както и присъединяване на изискуеми и ликвидни парични вземания на клиенти в открито производство по несъстоятелност за неплатежоспособни или свръхзадължени търговци.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Процесуално представителство

Правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство пред всички съдилища в страната при завеждане и водене на дела.

Представителство пред Комисия за защита от дискриминация

Описание

Представителство пред арбитражни съдилища

Описание

Медиация

Описание

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Семейно право

Консултации по семейноправни въпроси.
Искове за по голям дял от имуществото придобито по време на брака.
Развод по взаимно съгласие или поради разстройство на брака.
Уреждане на имуществените отношения между съпрузите - изготвяне на споразумения между съпрузите при развод по взаимно съгласие.
Подготовка и преговори при сключване на брачни договори.
Исковете за оспорване на бащинство. Припознаване.
Искове за издръжка.

Наследствено право

Консултации по наследственоправни въпроси. 
Делба на имущество - съдебна и доброволна делба. 
Изготвяне и откриване на завещания и консултации по наследственоправни въпроси.
Откази от наследство. Приемане на наследство по опис

ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

Договори
Цялостно консултиране и изготвяне на договори, участие в преговори и във всички необходими процедури пред нотариуси, общински и държавни органи и институции, юридически лица. Сключване и прекратяване на наемни договори. Консултации по всички въпроси във връзка с придобиване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти и обезпечения върху тях; представителство при спорове за собственост, наследствени права и имоти, съдебни и извънсъдебни делби и спогодби, ограничени вещни права, реституционни искове, ограничения на правото на собственост, изготвяне и вписване на обезпечения- ипотеки, възбрани и особени залози и др.
Придобиване на вещи, учредяване на вещни права

Изготвяне на договори и други документи във връзка с придобиване и/или продажба на МПС. Участие при преговори с продавачи или купувачи. Участие и помощ по всички необходими процедури пред нотариуси, общински и държавни органи, юридически лица в това число регистриране на МПС в КАТ и регистриране в отдел "Местни данъци и такси".

ТРУДОВО ПРАВО

Трудово-правно обслужване

Цялостно трудово-правно обслужване на юридически лица, в частност подготовка на трудови договори, длъжностни характеристики, инструкции, заповеди, консултиране на работодатели и физически лица по трудово-правни въпроси.

Процесуално представителство пред съдилища в страната при водене на трудови дела във връзка с прекратени трудови правоотношения, неизплатени трудови възнаграждения , обезщетения и спорове по КТД

Здравословни и безопастни условия на труд

Изготвяне на документация по ЗЗБУТ. Обследване на дружества във връзка със здравословните и безопасни условия на труд, изготвяне на необходимите документи и консултиране. Изготвяне на инструкции, заповеди и други вътрешни актове, свързани със здравословните и безопастни условия на труд.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Административни услуги

Обжалване на административни актове и наказателни постановления на различни органи. Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни.
Представителство пред държавните и общински органи. Подготовка на документи за участие в процедура по възлагане на обществени поръчки.

Пребиваване на чужденци в Република България

Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с изготвяне на документи за получаване на визи (краткосрочни и дългосрочни), както и разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци в Р България по ЗЧРБ. Регистрация на търговски представителства на чуждестранни юридически лица в Българската търговско-промишлена палата. Изготвяне на документи за бизнес пътувания в страната и съдействие за подаването и получаването им. Съдействие при придобиване на българско гражданство.

ПРИНУДИТЕЛНО ПРАВО

Изпълнително производство

Събиране на вземания, образуване на изпълнителни дела, представителство пред частни и държавни съдебни изпълнители, водене на преговори и сключване на извънсъдебни споразумения с длъжници.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Наказателно право

Адвокатско дружество Красналиева и Радев чрез свои асоциирани партньори осигурява правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство пред всички съдилища в страната от началото на наказателното производство, досъдебното производство, процесуално представителство в съдебна фаза.
Защита в досъдебна и съдебната фаза на наказателен процес, в това число мерки за неотклонение и процесуална принуда.
Независимо дали сте пострадало лице или сте привлечен в качеството на обвиняем, ние ще анализираме обстойно и задълбочено наличния доказателствен материал, ще съгласуваме защитата Ви или обвинения с Вас, ще Ви дадем възможността да получите професионална защита на гарантираните Ви права и интереси.
Ние извършваме  предварителни проверки по сигнали до органите на МВР или прокуратурата за извършено престъпление.
Ние обжалваме наложените Ви в рамките на наказателния процес мерки за неотклонение, които подлежат на съдебен контрол по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Защита при извършване на всякакви процесуални действия от разследващите органи в рамките на наказателното производство. Защита по искане за налагане на принудителни медицински мерки. Ние Ви конституиране като граждански ищец и частен обвинител.Защита по дела образувани по мотивирано искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.